کاشت انکربولت و آرماتور در بتن

کاشت انکربولت و آرماتور در بتن 
این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم سازه بتونی خود را گسترش دهیم با این تفاوت که یک پارچگی سازه برایمان حائز اهمیت باشد به نحوی که سازه قدیم و سازه جدیدی که قصد پیاده سازی آن را داریم به شکل بسیار مقاومی بهم متصل نماییم.
دراین روش آرماتور به نحوی در سازه قدیم محکم می شود که امکان جدا کردن آن مگر با برش قسمتی از آرماتور که بیرون از سازه است امکان پذیر نیست.

برش بتن اسپادانا

برش بتن اسپادانا

کاشت انکر بولت در بتن 
از این روش زمانی استفاده می شود که بخواهیم اجسام سنگین را به سازه متصل و پیچ کنیم.

برش بتن اسپادانا

مقالات