کرگیری خط 7

عملیات کر گیری به طول 2.5 متر در خط هفتم مترو تهران

توسط شرکت برش بتن اسپادانا 

0913-334-3908

برش بتن اسپادانا 

0913-334-3908

کرگیری در مترو تهران

کرگیری در خط 7 مترو توسط برش بتن اسپادانا

مقالات