درحال انجام

شرکت ساب نیرو تهران آذر ماه 1393

برش بتن مصلح به روش وایر ساو به نحوی که مشاهد می کنید خط برش از سطح زمین بالاتر می باشد با اجرای داربست و سوار کردن دستگاه بر روی آن خط برش به صورت کاملا دقیق ایجاد می گردد.