پروژه بین المللی شهریار تهران ، برش بتن مسلح در ابعاد عظیم آبان ماه 1393

وضعیت پروژه: