پروژه بین المللی شهریار تهران ، برش فونداسیون قدیمی جهت اجرای فوندانسیون جدید آبان ماه 1393

در این پروژه فوندانسیون قدیمی برش داده شده و در سطح برش داده شده تعداد انبوهی میلگرد جهت استحکام و ایجاد یکپارچگی فوندانسیون قدیم و فوندانسیون جدید کاشته شده است.

وضعیت پروژه: