پروژه بین المللی شهریار تهران ، کاشت میلگرد در بتن آبان ماه 1393

وضعیت پروژه: