خدمات

خدمات:
1- برش بتن مسلح و غير مسلح (نه تخريب) در ابعاد مختلف با دستگاه هاي متناسب با محل 2- برش مناطق داراي يك سطح آزاد
 3- برش سازه بتني حجيم با ابعاد و وزن هاي مختلف
 4- برش با كاتر مخصوص (كف سالن ها، آسفالت، خيابان ها و ...)
 5- كرگيري (سوراخ كاري) در قطر و ابعاد مختلف
 6- كاشت آرماتور در كف و بدنه
 7- تنگه بري برداشت قسمتي از كوه در راه سازي ها و ... 

مزاياي روش ارائه شده توسط اين مجموعه نسبت به روش تخريب به شرح زير مي باشد: 
1- سرعت برش بسيار بالا 
2- استفاده از دستگاه هاي متناسب با نوع برش 
3- عدم ايجاد آلودگي صوتي (جهت مناطق مسكوني، بيمارستان ها و ....) 
4- عدم ضربه به فونداسيون 
5- عدم وجود محدوديت در ابعاد برش 
6- جدا شدن يك تكه ی بتن 
7- دقت بالا در ابعاد برش، كيفيت بالا و صافي سطح محل برش خورده