برش بتن مسلح اسپادانا
برش بتن اسپادانا - لوگو

برش بتن اسپادانا


آماده سازی چاله پله برقی


در این پروژه جایگاه در نظر گرفته شده برای استقرار پله برقی مترو تهران از طول و عرض برش داده شده است تا جایگاه عریض تر شده و تجهیزات پله برقی در آن قرار بگیرند.

در این عملیات برش بتن از روش های کرگیری و برش سیمی ، بتن مسلح برش داده شده است.

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 

عریض سازی و آماده سازی پله برقی مترو تهران - برش بتن اسپادانا

 


چرا انتخاب ما

برش بتن اسپادانا

مجموعه برش بتن اسپادانا

ارسال درخواست / پیشنهاد